پنجشنبه 8 خرداد 1399   05:49:49
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399 03:08:12
نام سمت شماره تلفن شماره داخلی
سید جمال الدین قشمی مسئول دفتر مدیرکل 081 - 34 22 96 55 208
نرگس امید قانع مسئول روابط عمومی 081 - 34 22 96 55 214
جواد لطفی مسئول ثبت دبيرخانه 081 - 34 22 96 55 117
مرجان مختاریان متصدي امور دفتري و بايگاني 081 - 34 22 96 55 210
سمیرا جمشیدی ماشين نويس و متصدي امور مالي 081 - 34 22 96 55 109
محمد مالمیر كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 102
سعید انصاری دلشاد كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 202
احسان یعقوبی كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 302
پرناز اعتضادزاده كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 212
سید جلال موسوی كارشناس امور اداري 081 - 34 22 96 55 116
محمدرضا محرابی زاده کارپرداز 081 - 34 22 96 55 116
محمدعلی استقامتی كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 114
محمد خداکرمی ذيحساب 081 - 34 22 96 55 216
فرزانه محمدی مهید مسئول حسابداری 081 - 34 22 96 55 115
فاطمه بختیاری امین اموال 081 - 34 22 96 55 111
مهدی نظری خانمیری كارشناس امور استاندارد 081 - 34 22 96 55 315
.