پنجشنبه 8 خرداد 1399   06:28:58
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
پنجشنبه 8 خرداد 1399 03:08:12
خدمات الکترونیکی

میز خدمت حضوری:

حوزه ارزیابی انطباق: آقای امیر مسعود مجیدی   داخلی 126
ایمیل : a.majidi@isiri.gov.ir
***
حوزه تائید صلاحیت: خانم مهندس نوربخش تلفن داخلی 203
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم مهندس رفعت جو  داخلی 204
ایمیل : a.rafatjoo@isiri.gov.ir
***
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای مهندس علیرضا یحی خو داخلی 217
حوزه توسعه منابع انسانی: سرکار خانم مهندس مرادی پناه  داخلی 148


لیست شماره تلفن ها

لیست سامانه ها

امور مرتبط با مرکز تایید صلاحیت

امور مرتبط با صادرات و واردات

امور مرتبط با مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها

امور مرتبط با نظارت بر اجرای استاندارد

امور مرتبط با تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور

امور مرتبط با کارشناسان استاندارد

امور مرتبط با مدیران کنترل کیفیت

امور مرتبط با هماهنگی و تدوین استاندارد
.